Touchez

Privacyverklaring

Contact- en bedrijfsgegevens:

TOUCHEZ
BTW BE0746545256

Nick Vertongen
website: https://www.touchez.be
adres: Boomgaard 3, 2550 Kontich
telefoonnummer: 0498/81 95 81
e-mailadres: info@touchez.be

1. Waarom deze privacyverklaring

Iedere persoon die de website gebruikt (hierna de “Gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon.

Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘GDPR’ is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. We gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de GDPR en andere relevante wetsbepalingen.

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die TOUCHEZ kan doorvoeren met zijn/haar persoonsgegevens. TOUCHEZ behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens

2.1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

TOUCHEZ is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2 VERWERKER(S)

TOUCHEZ is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke.
De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

TOUCHEZ doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:
• Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden (bijv. SEO);
• Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor transport- en leveringsdoeleinden (bijv. orderprinting en pakketverzending);
• Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor het ontwikkelen en onderhouden van onze website;
• Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor beveiligingsdoeleinden (cyber security, back-ups);
• Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden;
• Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;
• Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.

3. Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt

In overeenstemming met de GDPR, verwerken wij persoonsgegevens van Gebruikers op basis van volgende juridische gronden:
• Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals met jou overeengekomen, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op jouw aanvraag; of
• Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
• Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten;
• Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven indien je nog geen klant bent bij ons.

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt

TOUCHEZ verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:
• Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens);
• Contactgegevens (telefoonnummer (optioneel) en e-mailadres);

Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer je onze Website bezoekt en/of online een bestelling plaatst. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de Website en de functionaliteiten van de Website.

5. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt

TOUCHEZ verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van ons platform een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online dienstverlening. TOUCHEZ behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor een goede dienstverlening. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:
• Het beantwoorden van vragen die binnenkomen via het contactformulier op onze Website;
• Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven.
• Beheer van geschillen.
• Bescherming tegen fraude en overtredingen.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan TOUCHEZ en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt TOUCHEZ zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

6. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen TOUCHEZ. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven.

7. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te steven.
Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker op geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

8. Wat zijn jouw rechten

8.1. GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2. RECHT OP INZAGE

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens.

8.3. RECHT OP RECTIFICATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn “Gebruikersprofiel”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4. RECHT OP HET WISSEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:
• Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
• Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;
• Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
• Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
• Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

8.5. RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor TOUCHEZ om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6. RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. TOUCHEZ zal ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij TOUCHEZ kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om je te verzetten.

8.7. RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om de aan TOUCHEZ verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8. RECHT OP HET INTREKKEN VAN JOUW TOESTEMMING

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

8.9. HOE KAN JE JOUW RECHTEN UITOEFENEN

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar TOUCHEZ, Boomgaard 3, 2550 Kontich of via e-mail aan info@touchez.be. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.

8.10. MOGELIJKHEID TOT HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door TOUCHEZ, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Afdrukken